28.04.2019 tarihli ve 30758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile kişisel verilerin korunması ile ilgili birçok maddede düzenleme ve değişiklikler yapılmıştır

Yapılan değişiklikler ile birlikte;

  • VERBİS’e kayıt ile yükümlü olan veri sorumlularının kişisel veri işleme envanteri hazırlamakla yükümlü olduğu ve kişisel veri işleme envanterinde, kişisel veri işlenmesinin hukuki sebebinin bulunması zorunlu hale getirilmiştir. Ayrıca Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun web sitesinde Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlama Rehberi ile Kişisel Veri İşleme Envanteri Örneği yayınlanmıştır.
  • Veri sorumlusu temsilcisi ile irtibat kişisi tanımlarındaki karışıklığın önüne geçilmesi amacıyla bu tanımlamalar yeniden düzenlenmiştir. Buna göre irtibat kişisinin veri sorumlusu veya veri sorumlusu temsilcisinin Kanun veya ikincil düzenlemeler ile ilgili yükümlülükleri kapsamında Kurum ile iletişimini sağlaması amacıyla VERBİS’e kayıt esnasında bildirilen kişi olduğu,  temsile yetkili olmadığı ve kamuya açıklanmayacağı, veri sorumlusu temsilcisinin ise, Türkiye’de yerleşik olmayan veri sorumlularının kendilerini temsil etmek üzere belirledikleri üçüncü kişi olduğu açıklığa kavuşturulmuştur,
  • Mevcut düzenlemelerde açıkça yer verilmeyen “Muhafaza edilme süresi” ifadesi mevzuat metinlerine eklenmiştir. Böylelikle kişisel veri işleme envanterinde açıkça kişisel verilerin muhafaza süresinin bulunması gerektiği düzenlenmiştir.
  • VERBİS’e kayıtlı olan veri sorumlularının kayıt bilgilerinde değişiklik olması halinde bu değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren 7 gün içerisinde VERBİS üzerinden Kurum’a bildirmesi gerektiği düzenlenmiştir.
  • Veri kayıt sistemi tanımı, “Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi” olarak Kanun ile aynı anlamı ifade edecek şekilde düzenlenmiştir.
  • Veri sorumlusuna getirilmiş olan, kişisel verilerin farklı amaçlar ile farklı birimlerde işlenmesi durumunda aydınlatma yükümlülüğünün de bu amaçlar doğrultusunda yeniden yerine getirilmesi yükümlülüğü kaldırılarak tek bir aydınlatma metni ile bu yükümlülüğün yerine getirilebileceği düzenlenmiştir.
  • Kurum’un VERBİS’e kayıt ile ilgili veri sorumlusunun yıllık çalışan sayısı ve mali bilanço toplamına göre istisna getirebileceği yönünde ekleme yapılmıştır.