Elektronik ortamda yapılacak tebligatların usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla düzenlenen Elektronik Tebligat Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 06.12.2018 tarihli ve 30617 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanmış olup 01.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 

Yönetmelik, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca aralarında mahkemelerin de bulunduğu tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler tarafından Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (“PTT”) vasıtasıyla yapılacak elektronik tebligata ilişkin hususları içermektedir. Elektronik tebligat işlemleri Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (“UETS”) üzerinden yürütülecektir. 

Yönetmelik uyarınca; aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu hale getirilmiştir. 

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar.

b) 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler.

c) Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.

ç) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri.

d) Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar.

e) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları.

f) Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri.

g) Noterler.

ğ) Baro levhasına yazılı avukatlar.

h) Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.

ı) İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.

Yukarıda yer alanlar dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler de talepleri halinde elektronik tebligat adresi temin edebilecek olup, elektronik tebligat adresi alınması durumunda bu kişilere de elektronik tebligat yapılması zorunlu olacaktır. 

Yönetmelik il, elektronik tebligat yapılması zorunlu olan kişilerin, zorunluluğun başladığı tarihten itibaren bir ay içinde elektronik tebligat adresi almak üzere PTT’ye başvuru yapmaları gerektiği düzenlenmiştir. 

Elektronik yolla yapılan tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacaktır.

Elektronik yolla yapılan tebligat hakkında PTT tarafından bilgilendirme almak isteyen kullanıcılar, ücret mukabilinde telefon numarasını bildirmek suretiyle kısa mesaj yolu ile veya ücretsiz olarak e-posta yolu ile bilgilendirilebilecektir. Ancak bu yöntemler ile yapılacak bilgilendirmelerin bir şekilde yapılmamış veya geç yapılmış olması tebligatın geçerliliğini etkilemeyecektir. 

Tebligatın elektronik olarak yapılmasının akabinde en geç yirmi dört saat içerisinde ise tebligat çıkarmaya yetkili kuruluşlara bildirim yapılacak olup, bu husus tebligatın muhatabın adresine ulaştığına dair delil kaydı niteliği taşıyacaktır. Delil kayıtları aksi ispat edilmedikçe kesin delil niteliğinde olacaktır. 

UETS’nin devreye alınmasıyla birlikte mevcut KEP adresinden e-tebligat hizmeti verilmeyeceğinden UETS üzerinden yeni bir elektronik tebligat adresi alınması gerekmektedir. 

Mevcut KEP adresleri ile;

  • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 18. Maddesinin 3.fıkrası uyarınca;

Tacirler arasında,

Diğer tarafı temerrüde düşürmeye,

Sözleşmeyi feshe veya sözleşmeden dönmeye ilişkin

İhbar

İhtarlar,

  • TTK’nın 1525. Maddesinin 1.fıkrası uyarınca;

Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18. maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla,

İhbarlar,

İhtarlar,

İtirazlar ve benzeri beyanlar;

Fatura,

Teyit mektubu,

İştirak taahhütnamesi,

Toplantı çağrıları

Ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi gönderilebilecektir. 

Gemicioğlu Hukuk Bürosu